Dzisiaj jest: 22.8.2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda

Regulamin

Regulamin serwisu Sprzedajikup.pl 

 1. Postanowienia wstępne
  Regulamin określa zasady świadczenia przez FHU Miwcar usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie sprzedajikup.pl
 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin — niniejszy Regulamin.
  2. Serwis sprzedajikup.pl — prowadzony w języku polskim przez FHU Miwcar serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie sprzedajikup.pl oraz sprzedajikup.eu
  3. Produkt — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją FHU Miwcar może być przedmiotem obrotu w serwisie sprzedajikup.pl
  4. Cennik — zestawienie ustalanych przez FHU Miwcar  opłat dla Ogłoszeniodawców, za usługi świadczone w ramach Serwisu 
  5. Konto użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie sprzedajikup.pl na rzecz Ogłoszeniodawcy, umożliwiający korzystanie z Serwisu sprzedajikup.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu sprzedajikup.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez użytkownika  unikalny adres email lub login i  hasło.
  6. Użytkownik— osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z FHU Miwcar  umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie sprzedajikup.pl i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu sprzedajikup.pl
  7. Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu sprzedajikup.pl
  8. Ogłoszenie — sporządzone przez użytkownika  Ogłoszenie dotyczące sprzedaży produktu (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie sprzedajikup,pl  na warunkach przewidzianych w Regulaminie..
  9. Serwis sprzedajikup.pl — prowadzony przez FHU Miwcar w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej sprzedajikup.p
  10. FHU Miwcar— F.H.U.Miwcar Mirosław Antończyk ul.Parytetyczna 27a,44-266 Świerklany
 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu sprzedajikup.pl
  1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść.
  2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego produktu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto lub opcjonalnie ceną netto.
  3. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie sprzedajikup.pl wynosi 8 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany 
  4. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży produktu za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
  5. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów FHU Miwcar oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.FHU Miwcar nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
  6. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu sprzedajikup.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody FHU Miwcar i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów FHU Miwcar oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie sprzedajikup.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu sprzedajikup.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody FHU Miwcar
  7. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu sprzedajikup.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu sprzedajikup.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów FHU Miwcar
 4. Zawarcie umowy
  1. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia następuje z chwilą dodania go do serwisu
  2. Odstąpienia od umowy można dokonać przed zaksięgowaniem płatności dotyczących ogłoszeń Premium  na kontach bankowych FHU Miwcar poprzez informację za pomocą poczty elektonicznej na adres miwcar@gmail.com
 5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie sprzedajikup.pl wymaga:
   1. wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu sprzedajikup.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu
   2. aktywowania Ogłoszenia poprzez użycie przycisku dodaj
 6. Promowanie Ogłoszeń
  1. Ogłoszenia mogą być prezentowane przy wykorzystaniu płatnych usług dodatkowych opisanych w Cenniku 
  2. Usługa Promowania Ogłoszeń udostępniana jest Ogłoszeniodawcom na okres 14 dni, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż czas emisji Ogłoszenia.
  3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu.
 7. Zasady odpowiedzialności
  1. FHU Miwcar umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
  2. FHU Miwcar nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. FHU Miwcar nie ponosi odpowiedzialności za stan  bezpieczeństwo lub legalność oferowanych produktów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży produktów  na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji produktu u oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez FHU Miwcar stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu sprzedajikup.pl
  4. FHU Miwcar ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
   1. powszechnie uznane za obraźliwe,
   2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   4. szkodzące FHU Miwcar lub innym podmiotom,
   5. wprowadzające w błąd.
  5. FHU Miwcar nie odpowiada ponadto za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
   4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od FHU Miwcar
   5. działanie siły wyższej.
  6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu sprzedajikup.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych FHU Miwcar lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 8. Opłaty
  1. Usługi świadczone przez sprzedajikup.pl są płatne tylko dla ogłoszeń Premium Plus i Premium wg cennika podanego w serwisie sprzedajikup.pl .Wysokość opłat określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1
 9. Prywatność i Poufność
  FHU Miwcar  zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  1. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
  2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu sprzedajikup.pl  umowach.
 10. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez FHU Miwcar usług świadczonych w ramach Serwisu sprzedajikup.pl, a także w związku z korzystaniem zzasobów Serwisu sprzedajikpi.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
  2. Reklamacje należy zgłaszać FHU Miwcar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: miwcar@gmail.com lub listem poleconym na adres FHU Miwcar z dopiskiem Serwis sprzedajikup.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, FHU Miwcar zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
  6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej,FHU Miwcar  zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
  7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez FHU Miwcar.
  8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.
 11. Dezaktywacja Ogłoszeń.
  1. Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 90 dni  od zakończenia jego emisji spowoduje jego bezpowrtone usunięcie z bazy 
 12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
  1. Świadczenie usług w ramach Serwisu sprzedajikup.pl. ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron  może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: miwcar@gmail.com
  2. FHU Miwcar zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
  3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Naspers Classifieds, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie sprzedajikup.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody FHU Miwcar
 13. Zmiany Regulaminu
  1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez FHU Miwcar. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, FHU Miwcar poinformuje Ogłoszeniodawców na stronie internetowej Serwisu  oraz drogą elektroniczną.
  2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu  oraz poinformowania drogą elektroniczną Ogłoszeniodawców. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
  3. Ogłoszeniodawca przy pierwszym logowaniu w Serwisie sprzedajikup.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
  4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: miwcar@gmail.com, które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z FHU Miwcar, zzastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu zupływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych Ogłoszeń.
 14. Postanowienia końcowe
  1. W ramach usług świadczonych w Serwisi sprzedajikup.pl Ogłoszeniodawca zleca FHU Miwcar publikowanie Ogłoszeń (w tym ich modyfikowanie) w serwisach internetowych FHU Miwcar lub podmiotów do niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Usługa opisana w zdaniu poprzednim, jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu sprzedajikup.pl, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
  3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a FHU Miwcar, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu sprzedajikup.pl  na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu sprzedajikup.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki

 • Załącznik nr 1 Usługi Promowania Ogłoszeń
 • Załącznik nr 2 Polityka prywatności

Załącznik nr 1

Jeżeli chcesz zamieścić standardowe ogłoszenie, wpis firmy czy ofertę promocyjną z możliwością dołączenia zdjęcia, możesz tego dokonać w serwisie Sprzedajikup całkowicie BEZPŁATNIE.
 

Cennik ogłoszeń o niestandardowym charakterze prezentuje się w sposób następujący:
 

Wpis Premium - wyróżniony niebieską ramką, oraz prezentowany zawsze na początku listy kategorii -24.60zł z vat przy płatności SMS oraz 20zł z Vat przy płatności przelew Bankowy

Wpis Premium Plus - prezentowany na stronie głównej serwisu oraz wyróżniony niebieską ramką, oraz prezentowany zawsze na początku listy kategorii-12,30 zł z Vat przy płatności SMS oraz 10zł przy płatności przelew Bankowy 

Ogłoszenie WYRÓŻNIONE - ogłoszenie wyświetlane jest na szarym tle wyróżniając się na tle zwykłych ogłoszeń na liście wyników kategorii i podkategorii w której zostało dodane-12,30 zł z Vat przy płatności SMS oraz 10zł przy płatności przelew Bankowy 
 

Cennik rozszerzonych wpisów firmy prezentuje się w sposób następujący:
 

Wpis Premium - pełna informacja o firmie, opis oraz produkty, pełne dane kontaktowe jak i prezentacja oferty w postaci zdjęć. Wpis taki otrzymuje podstronę w serwisie. Prezentowany jest w wyróżnionej niebieskiej ramce i zawsze na górze wyników z listy kategorii w której został dodany-12,30 zł z Vat przy płatności SMS oraz 10zł przy płatności przelew Bankowy 
 

Wpis Premium Plus - wizytówka firmy prezentowana w subdomenie serwisu nazwafirmy.serwis.pl pełna informacja o firmie, opis oraz produkty, pełne dane kontaktowe, galeria zdjęć. Prezentowany jest w wyróżnionej niebieskiej ramce i zawsze na górze wyników z listy kategorii w której został dodany.-12,30 zł z Vat przy płatności SMS oraz 10zł przy płatności przelew Bankowy 
 

Oferty Promocyjne
 

Top Oferta - oferta prezentowana na stronie głównej podstrony "Oferty Firm" oraz wyróżniona niebieską ramką i prezentowana zawsze na początku listy kategorii w której została dodana-24.60zł z vat przy płatności SMS oraz 20zł z Vat przy płatności przelew Bankowy

Jak zapłacić za ogłoszenie?
 

Serwis sprzedajikup.pl umożliwia wygodne płatności SMS, online oraz płatność na konto serwisu. 

Serwis sprzedajikup.pl zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego cennika.

Płatności sms obsługuje serwis DotPay.pl. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy DotPay.pl. Usługi płatności sms są dostępne w sieciach komórkowych: T-mobile, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne). Regulamin usług SMS znajduje się tutaj: Regulamin usługi
 

 • Załącznik nr 2 Polityka prywatności
 • Polityka prywatności

  Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Serwis Sprzrzedajikup zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

   

  Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis Sprzedajikup problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w Serwisie Sprzedajikup

   

  Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

   

  Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

   

  Serwis Sprzrzedajikup deklaruje:

  • zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki     związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
    

  • zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
    

  • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;
    

  • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

   

   

   

  Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
    

  • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
    

Dodaj bezpłatne ogłoszenie!!!